ОБЩИ УСЛОВИЯ

Всички публикации, изображения, видео, текстове, аудио и всякакво съдържание в интернет изданията са изключителна интелектуална собственост на  Тодор Атанасов / https://todoratanasov.com, ако излишно не е посочено друго и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Тодор Атанасов / https://todoratanasov.com, включително не могат да бъдат копирани в уебсайтове на трети лица.

Тодор Атанасов / https://todoratanasov.com предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, която е общодостъпна.

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Тодор Атанасов / https://todoratanasov.com, без предварително уведомяване.

Тодор Атанасов / https://todoratanasov.com  има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати или ограничи достъпа до Изданията или част от съдържанието им на Посетители, които го използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или в случаи на нарушаване на правата на интелектуална собственост на Тодор Атанасов / https://todoratanasov.com или при други обстоятелства и решения.

Тодор Атанасов / https://todoratanasov.com не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи поради изпълнение от страна на Потребителите на съвети или насоки, съдържащи се в публикуваните в Изданията материали.

Тодор Атанасов / https://todoratanasov.com не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителите на третите лица вследствие използването на Изданието и съдържащите се в него материали.

Потребителите на Изданията се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Тодор Атанасов / https://todoratanasov.com при използването на Изданието и съдържащите се в тях материали.

За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на  https://todoratanasov.com на 05 февруари 2021 г.

ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗА ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ.